Treballa amb nosaltres2019-09-09T13:50:36+00:00

T’agradaria formar part del nostre equip?

IB-RED compta amb una plantilla de més de 50 professionals altament qualificats i amb gran experiència en el sector de les telecomunicacions. Ens defineix el nostre interès constant per la innovació i la superació. El nostre objectiu és oferir sempre el millor servei mitjançant la tecnologia més capdavantera i una atenció al client propera i personalitzada.

Envia’ns el teu currículum a rrhh@ibred.es. Volem conèixer-te!

¿Vols formar part del nuestre equip? Cerquem un Company/a entusiasta amb iniciativa i dinamisme, facilitat per la planificació i l’organizació. Encara que no tenguis experiència en ventes o telemarketing, si el teu fort és la capacitat de negociació i l’orientació al client, i t’apassionen les NTIC ¡Et volem conèixer!

¿QUINA SERÀ LA MEVA MISSIÓ?

 • Captació i fidelització de nous clients
 • Atenció y assessorament al client
 • Contacte i venta telefònica sobre base de dades
 • Oferir informació sobre noves promocions i campanyes
 • Seguiment de clients potencials interessats en els nostres productes y serveis
 • Administrar dades de clients nous i potencials al nostre CRM

REQUISITS

 • Anglès i alemany alt
 • Capacitat de negociació i orientació al client
 • Coneixements bàsics del sector Telecomunicacions
 • Disponibilitat horaria de dilluns a dissabte

T’OFERIM

 • Formació continuada
 • Desenvolupament professional dins l’empresa
 • Feina estable a jornada completa
 • Salari segons conveni

¿Compleixes els requisits i vols incorporar-te a la nostra plantilla? Envia’ns el teu currículum a través del formulari d’aquesta pàgina indicant en el camp de referència “ref. Telemarketing”

ib-red precisa incorporar un/a Tècnic de Telecomunicacions a la delegació d’Eivissa.

Funcions:

 • Instal·lació d’antenes, cablejat i equips en interior i exterior d’edificis.
 • Configuració i manteniment d’equips.
 • Assistència tècnica i resolució d’incidències.

Requisits:

 • Formació de grau mitjà o superior de Telecomunicacions o similar.
 • Coneixements bàsics d’instal·lacions elèctriques.
 • Experiència informàtica en la configuració d’equips.
 • Coneixements geogràfics de la illa d’Eivissa.
 • Permís de conduir B.

Aptituds:

 • Cordialitat en el tracte amb els clients i minuciositat en el treball.
 • Facilitat a l’hora d’identificar les necessitats i proporcionar solucions als clients.
 • Ser capaç de prendre decisions de manera àgil, responsable i eficaç.
 • Agilitat física.
 • No aversió al treball en altura

Es valorarà:

 • Experiència prèvia com a instal·lador de telecomunicacions.
 • Experiència en treballs en altura.
 • Nocions d’anglès.

S’ofereix:

 • Incorporació immediata.
 • Alta en la Seguretat Social.
 • Jornada completa.
 • Formació a càrrec de l’empresa.
 • Salari fix segons vàlua.

Compleixes amb els requisits sol·licitats i vols incorporar-te a la nostra plantilla? Envia’ns el teu currículum a través del formulari d’aquesta pàgina indicant en el camp referencia “ref. Técnico Ibiza” o enviant un correu electrònic a rrhh@ibred.es esmentant la referència anterior en l’assumpte.

Tècnic SAT – Pollença

Funcions:

 • Configuració d’aparells
 • Assistència tècnica telefònica, gestió i ressolució d’incidències
 • Monitorització de sistemes
 • Assessorament tècnic a clients en cas d’avaries o dubtes que puguin tenir sobre el funcionamient dels nostres components

Requisits:

 • Formació de grau mitjà o superior de Telecomunicacions o similar.
 • Experiència en protocol TCP/IP, networking i xarxes WLANs
 • Anglès alt

Aptituds:

 • Capacitat analítica
 • Proactivitat
 • Habilitats comunicatives, escolta activa i empatia
 • Treball en equip
 • Tolerància a l’estrès i treball baix pressió

Valorable:

 • Experiència prèvia com a tècnic de SAT.
 • Coneixements relatius a radiocomunicacions
 • Configuració de dispositius Mikrotik, Ubiquiti, CISCO
 • Nocions d’alemany

Oferim: 

 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa. Torn rotatiu.
 • Formació a càrrec de l’empresa.
 • Salari fix segons vàlua.

¿Compleixes amb els requisits i vols incorporar-te al nostre equip? Envia’ns el teu CV a través del formulari d’aquesta página  indicant al camp de referència “ref. SAT Mallorca” o envia’ns un correu electrònic a rrhh@ibred.es ementatnt la referència anterior a l’assumpte.

TARIFA ESTÁNDAR FLEXI

Llamadas a fijos y móviles nacionales e itinerancia en eurozona: 0,0551€/minuto
Establecimiento de llamada: 0,1815€
SMS nacional e itinerancia en eurozona: 0,1815/SMS
SMS internacional: 0,3025€/SMS
Navegación nacional e itinerancia en eurozona: 0,0363€/Mega, con un límite de navegación al mes de 2 Gigas, superado dicho límite se reduce la velocidad a 4kbps. Consumidos 90 Megas a velocidad reducida, se cortan los datos hasta el mes siguiente

Tarifas aplicables en caso de uso no razonable
Llamadas a fijos y móviles nacionales: 0,30€/minuto
Establecimiento de llamada: 0,30€
Navegación nacional: 0,05€/Mega

Cargos adicionales en caso de uso no razonable en itinerancia en eurozona
Llamadas a fijos y móviles de eurozona:
0,0363€/minuto
Navegación de datos: 0,009317€/Mega
SMS: 0,0121€/SMS

Resto de tráfico en caso de uso no razonable
Se perderán los efectos de descuentos, promociones o bonos aplicados. Se facturarán al cliente final todos los minutos y datos consumidos según las tarifas de consumo no razonable, así como las cuotas correspondientes de la tarifa contratada, reservándose IB-RED el derecho a suspender el tráfico de las líneas afectadas conforme a la legalidad vigente.

Consultar resto de tarifas: internacional, roaming y números especiales.

NORMAS DE USO RAZONABLE

Las normas de uso razonable aplicables a todas las tarifas IB-RED en vigor en cada momento, sin excepción, serán las indicadas a continuación:

En caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores normas, esto es, de realizar un uso no razonable, será de aplicación las tarifas de uso no razonable contenidas en la TARIFA ESTÁNDAR FLEXI y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Contrato.

BONO WHATSAPP

1 Giga de datos con navegación compatible 4G limitada a 16kbps en todas las modalidades de datos nacionales e itinerancia en eurozona según condiciones legales vigentes. Superada la navegación contratada de datos o alcanzado el fin de mes, el bono se corta • Bono aplicable sólo a líneas con tarifas con bonos de datos contratados • No prorrateable y autorrenovable • Sujeto a normas de uso razonable • Tarifa sin permanencia.

ABONAMENT WHATSAPP

1 Giga de dades amb navegació compatible 4G limitada a 16kbps en totes les modalitats de dades nacionals i itinerància en eurozona segons condicions legals vigents. Superada la navegació contractada de dades o arribat el final de mes, el abonament es talla • Aplicable únicament a línies amb tarifes amb abonaments de dades contractades • No prorrateable ni autorrenovable • Subjecte a normes d’ús raonable • Tarifa sense permanència.

NORMES D’ÚS RAONABLE

Les normes d’ús raonable aplicables a totes les tarifes IB-RED en vigor a cada moment, sense excepció, seran les indicades a continuació:

En cas d’incompliment de qualsevol de les anteriors normes, això és, de realitzar un ús no raonable, serà aplicable el tarifari d’ús no raonable contingut en la TARIFA ESTÀNDARD FLEXI i això sense perjudici del que es disposa en el Contracte.

TARIFA ESTÀNDARD FLEXI

Trucades a fixes i mòbils nacionals i itinerància en eurozona: 0,0551€/minut
Establiment de trucada: 0,1815€
SMS nacional i itinerància en eurozona: 0,1815/SMS
SMS internacional: 0,3025€/SMS
Navegació nacional i itinerància en eurozona: 0,0363€/Mega, amb un límit de navegació en el mes de 2 Gigas, superat aquest límit es redueix la velocitat a 4kbps. Consumits 90 Megas a velocitat reduïda, es tallen les dades fins al mes següent

Tarifes aplicables en cas d’ús no raonable
Trucades a fixes i mòbils nacionals i itinerància en eurozona: 0,0551€/minut
Establiment de trucada: 0,1815€
Navegació nacional: 0,05€/Mega

Càrrecs addicionals en cas d’ús no raonable en itinerància en eurozona
Trucades a fixes i mòbils d’eurozona:
 0,0363€/minut
Navegació de dades: 0,009317€/Mega
SMS: 0,0121€/SMS

Resta de trànsit en cas d’ús no raonable
Es perdran els efectes de descomptes, promocions o abonaments aplicats. Es facturaran al client final tots els minuts i dades consumides segons les tarifes de consum no raonable, així com les quotes corresponents de la tarifa contractada, reservant-se IB-RED el dret a suspendre el trànsit de les línies afectades conforme a la legalitat vigent.

Consultar resta de tarifes: internacional, roaming  i números especials.

REASONABLE CONDITIONS OF USE

The reasonable conditions of use applicable to all IB-RED rates in force at any time, without exception, will be as indicated below:

In case of non-compliance with any of the abovementioned regulations, that is, in the event of unreasonable use, the rates for unreasonable use contained in the FLEXI STANDARD RATE will be applicable, without prejudice to the provisions of the Contract.

STANDARD FLEXI RATE

Calls to national landlines and mobile phones and Eurozone roaming: €0.0551/minute. Call set-up €0.1815
National SMS and Eurozone roaming: 0.1815/SMS
International SMS: €0.3025/SMS
National browsing and Eurozone roaming: €0.0363/MB, with a monthly browsing limit of 2 GB. After reaching this limit, the speed drops to 4 kbps. Once 90 MB has been consumed at reduced speed, the data is interrupted until the following month

Rates applicable in case of unreasonable use
Calls to national landlines and mobile phones: €0.30/minute. Call set-up €0.30
National browsing: €0.05/MBa

Rates applicable in case of unreasonable use of Eurozone roaming
Calls to Eurozone landlines and mobile phones:
€0.0363/minute
Data browsing: €0.009317/MB
SMS: €0.0121/SMS

Rest of traffic in case of unreasonable use
the effects of discounts, promotions or bonuses applied will be lost. The End Client will be charged for all minutes and data consumed on the basis of the rates for unreasonable consumption, as well as the corresponding fees of the contracted rate. IB-RED also reserves the right to suspend the traffic of the affected lines in accordance with current legislation

Consult other rates: international, roaming and special numbers.

VORSCHRIFTEN ÜBER DEN SINNVOLLEN GEBRAUCHS

Die Vorschriften über den sinnvollen Gebrauch, die auf alle IB-RED-Tarife zu jedem Zeitpunkt ohne Ausnahme anwendbar sind, werden nachfolgend aufgeführt:

Bei Verletzung einer der vorstehenden Vorschriften, d. h. bei nicht sinnvollem Gebrauch, kommen die Tarife über den nicht sinnvollen Gebrauch zur Anwendung, die im STANDARDTARIF FLEXI enthalten sind, unbeschadet der Bestimmungen im Vertrag.

WHATSAPP VOUCHER

1 GB of data with 4G-compatible browsing limited to 16 kbps for all forms of national data and Eurozone roaming according to current legal conditions. Once the contracted data browsing is reached, or the month ends, the voucher expires • Voucher only applicable to lines with rates that include contracted browsing vouchers • Not proportional or self-renewable • Subject to reasonable conditions of use • Rate without continuity period.

WHATSAPP-ABO

1 Gigabyte Datenverkehr mit kompatiblem Surfen 4G begrenzt mit 16kbps bei allen nationalen Datenmodalitäten und Roaming in der Eurozone gemäß den geltenden gesetzlichen Bedingungen. Nach Überschreitung der abgeschlossenen Datenverbindungen oder am Ende des Monats wird das Abonnement unterbrochen • Abo nur anwendbar auf Linien mit Tarifen mit abgeschlossenem Surfabo • Nicht umlagefähig und selbsterneuernd • Es unterliegt den Vorschriften über den sinnvollen Gebrauch • Tarif ohne Mindestvertragsdauer.

STANDARDTARIF FLEXI

Anrufe im nationalen Fest- und Mobilfunknetz und Roaming in der Eurozone: 0,0551€/Minute
Verbindungsaufbau: 0,1815€
Nationale SMS und Roaming in der Eurozone: 0,1815/SMS
Internationale SMS: 0,3025€/SMS
Nationales Surfen und Roaming in der Eurozone: 0,0363€/Megabyte mit einer Höchstgrenze von monatlich 2 Gigabytes. Bei Überschreitung dieser Grenze wird die Geschwindigkeit auf 4kbps verringert. Nach einem Verbrauch von 90 Megabytes mit reduzierter Geschwindigkeit wird die Datenverbindung bis zum folgenden Monat ausgesetzt

Anwendbare Tarife bei nicht sinnvollem Gebrauch
Anrufe im nationalen Fest- und Mobilfunknetz:
0,30€/Minute
Verbindungsaufbau: 0,30€
Nationales Surfen: 0,05€/Megabyte

Zusatzbelastungen bei nicht sinnvollem Gebrauch beim Roaming in der Eurozone
Anrufe im Fest- und Mobilfunknetz der Eurozone:
0,0363€/Minute
Datenverbindung: 0,009317€/Megabyte
SMS: 0,0121€/SMS

Übriger Verkehr bei nicht sinnvollem Gebrauch
Die Auswirkungen von Nachlässen, Angeboten und angewandten Boni gehen verloren. Dem Endkunden werden alle verbrauchten Minuten und Datenverbindungen nach dem Tarif für nicht sinnvollen Gebrauch berechnet sowie die entsprechenden Beiträge des abgeschlossenen Tarifs, wobei sich IB-RED weiterhin das Recht vorbehält, den Verkehr der betroffenen Linien gemäß der geltenden Gesetzgebung zu unterbrechen.

Erfragen Sie die übrigen Tarife: internacional, Roaming und Sondernummern.